Finansal Konsolidasyon ve Konsolide Bilanço Nedir?

 

Konsolidasyon terimi basit bir tabir ile işleri bir araya getirmek anlamında kullanılır. Peki finansal konsolidasyon nedir? İş dünyasında artık yöntem ve süreçleri çok iyi tanımlanmış olan finansal konsolidasyon, bir kuruluştaki, çeşitli yan kuruluşlardan gelen finansal verileri, birleştirme ve raporlama amacıyla ana şirkete iletme işlemidir. Ana ortalık ile aralarında sermaye ilişkisi olan bağlı ortaklıkların hepsindeki aynı döneme ait varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, yabancı kaynaklar ve zorunlulukların belirli kurallar doğrultusunda bir araya gelirler. GTech olarak bu yazımızda, finansal konsolidasyon ve konsolide bilanço konularına açıklık getiriyoruz.

Konsolide Bilanço nedir?

Yukarıda belirtilen konsolide sonuçlardan ortaya çıkardığı bilançoya, konsolide bilanço denir. Başka bir deyişle, aralarında sermaye ilişkisi olan firmaların aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinin ve ilgili kayıtların bir araya gelmesiyle oluşturulan bilanço, konsolide bilançodur.

Konsolidasyon Yöntemi

Şirketler topluluğuna ait finansal tablolarda yer alan, varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelirler ve karlar ile giderler ve zararların bir bütün olarak birleştirilmesidir. Sonrasında ise önceden belirlenmiş kurallar ve prensiplere göre gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide finansal tabloların hazırlanması yöntemidir. Bu yöntemlere konu olan terimleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Ana Ortaklık: Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve diğer ortaklıkları bulunabilen şirketlerdir.
  • Bağlı Ortaklık: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazlasına veya aynı oranda oy hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.
  • İştirakler: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10’una, en fazla %50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
  • Diğer Ortaklıklar: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %10’undan azına sahip olunan şirketlerdir.
  • Kontrol Gücü: Ana ortaklığın, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin yönetim çoğunluğuna sahip olma, ya da yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında tamamen etkin rol oynama gücüdür.
  • Şirketler Topluluğu: Hukuksal yönden birbirlerinden bağımsız olmakla beraber, sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, planlama, organizasyon, yönetim, finansman konularının ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ortaklık, bağlı ortaklıklar ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştirakler bütünüdür.
  • Azınlık Payları: Bağlı ortaklıkların ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin topluluk dışında kalan öz kaynaklarına ilişkin paylarıdır.

 Konsolide Finansal Tablolar 

Bir firmanın faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere raporlamak ve ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmasını sağlamak için mali tablolar hazırlanmaktadır. Konsolide finansal tablolar da aynı amaçla hazırlanmasına karşın, birden fazla firmanın işlemlerini sunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, ana ortaklık ve bağlı şirketler için tek bir işletme gibiymişçesine değerlendirme ve temel kararlar alabilme imkanı ortaya çıkar. Finansal tabloların konsolidasyona hazır hale getirilebilmesi için, ana ve bağlı ortaklıkların finansal tablolarını aynı raporlama döneminde ve aynı muhasebe yöntemlerini kullanarak hazırlamış olmaları gerekmektedir. Finansal tablo kalemleri toplandıktan sonra grup içi işlemlerin eliminasyonu yapılmalıdır. Grup içi bakiyeler, kar ve zararlar tamamen elimine edilmez ise mükerrerlik ortaya çıkabilir. Grup içi işlemlerden oluşan zararlar ise konu varlıklardaki değer düşüklüğünün göstergesi olarak kabul edilir. Bunun yanında, konsolidasyonda bağlı ortaklığın tüm aktif ve pasif varlıkları ana ortaklıkla birleştirildiği için bağlı ortaklıklar hesabının konsolide bilançodan çıkarılması gereklidir.

Bir işletmenin bilanço ve gelir tabloları gibi finansal tablolarının düzenlenmesi hem hukuki hem de ekonomik bir zorunluluktur. Konsolide finansal tabloların hazırlanması ise sadece ekonomik yönden bir zorunluluk taşımaktadır. İş dünyasında doğru konsolidasyon aracını kullanmak, kurumun karar süreçlerini iyileştirir, gereken veri şeffaflığını ve kaliteyi sağlar. GTech, Bütçe Planlama ve Finansal Konsolidasyon uygulamalarındaki deneyimli kadrosu ile Türkiye’de Oracle EPM Ürünü (Hyperion) projeleri için danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine en iyi çözümlerini sunar. Kurumsal Performans Yönetimi Uygulamaları, sürekli değişen zorlu piyasa koşullarını ve iş süreçlerini daha iyi yönetmeniz için karar verme süreçlerinizi kolaylaştırır. İşletmenize özel çözümler ve merak ettiğiniz diğer konular için iletişim formunu kullanabilir ve bize ulaşabilirsiniz.